VIZA ANUALĂ PENTRU AUTORIZAȚIILE DE MEDIU/ AUTORIZAȚIILE INTEGRATE DE MEDIU

Prin Ordinul nr. 1171/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 967 din 15.11.2018, s-a aprobat Procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Astfel, viza se solicită şi se aplică începând cu anul următor emiterii autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu sau înaintea împlinirii unui an de la obţinerea vizei anuale anterioare.

Autorizaţiile de mediu si autorizaţiile integrate de mediu pentru care nu se obţine viza anuală îşi încetează efectele juridice.

Viza anuală pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu se va aplica de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) sau va fi delegată de către aceasta către Agențiile pentru Protectia Mediului (APM). Pentru activitățile care intră în sfera de competență a Ministerului Mediului și Administrației Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, viza anuală se aplică sau se respinge de către respectivele instituții.

Titularul activității va solicita obţinerea vizei de la autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu, prin depunerea următoarelor documente: cerere, raport anuala de mediu (după caz) și declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

După depunerea solicitării, în termen de 10 zile,autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului verifică documentaţia depusă şi stabileşte data verificării amplasamentului.

Dacă în urma verificării amplasamentului nu se constată neconcordanțe se întocmeşte procesul – verbal de verificare a amplasamentului şi, în termen de 3 zile, autoritatea competentă pentru protecţia mediului va emite decizia de aplicare a vizei anuale.

În schimb, dacă se constată neconcordanțe între autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu şi amplasamentul activității, autoritatea competentă pentru protecţia mediului întocmeşte procesul – verbal de verificare a amplasamentului şi acordă un termen de maximum 30 de zile în vederea corelării datelor din teren cu autorizaţia de mediu.

Decizia privind viza anuală se afişează la loc vizibil de către titularul autorizaţiei de mediu/ autorizaţiei integrate de mediu.

Ziua internationala a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE)

Cu toate ca deseurile electrice si electronice (DEEE) au un grad ridicat de reciclabilitate (pana la 90%), putina lume stie ca doar 20% din cantitatea globala generata este efectiv reciclata.

Importanta reciclarii acestor deseuri nu rezulta numai din materialele valoroase ce se pot recupera din aceste deseuri (aur, argint, platina, cupru, fier, aluminiu), dar mai ales din nocivitatea componentelor electrice si electronice ale acestor deseuri, intre care mai cunoscute sunt freonul, PCB, mercurul, nichelul, cadmiul, plumbul sau diversi acizi. Aceste substante si metale grele, odata ajunse in panza freatica, pot provoca grave tulburari si afectiuni ale organismului uman si dauneaza intregului ecosistem.

Din aceste considerente, WEEE Forum a luat initiativa de a organiza, in data de 13 octombrie 2018, prima editie eWaste Day – ziua internationala a deseurilor de echipamente electrice si electronice, eveniment prin care 40 de organizatii din 20 de tari doresc sa aduca in atentia publicului importanta reciclarii DEEE-urilor si sa încurajeze consumatorii sa predea spre reciclare deseurile electrice si electronice proprii, astfel incat rata de reciclare a acestor deseuri sa creasca in viitor

Unde predam deseurile colectate selectiv?

Ai colectat deseurile selectiv, dar nu stii ce sa faci cu ele? ViitorPlus – Asociatia pentru dezvoltare durabila a elaborat Harta Reciclarii, cu ajutorul careia poti identifica punctele de colectare din proximitatea ta: depozitele de colectare, magazinele sau containerele de colectare separată (stradal)

In punctele indicate pe harta se pot colecta de la hartie şi carton, plastic, ulei uzat, sticla, corpuri de iluminat, cartuse de imprimanta, anvelope si acumulatori auto, baterii, becuri feroase si neferoase, deseuri electrice, electronice si electrocasnice.

Harta se poate utiliza deocamdata, pentru orasele Bucuresti, Ploiesti, Brasov si Calarasi: 
https://www.hartareciclarii.ro/pages/harta 

Agentiile de Protectia Mediului solicita informatii despre Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri

 Agentiile judetene de protectia mediului colecteaza in aceasta perioada (la solicitarea Agentiei Nationale de Protectia Mediului), de la toti operatorii economici care desfasoara o actvitate de natura comerciala/industriala, informatii cu privire la masurile care asigura/vor asigura prevenirea generarii deseurilor, precum si situatia proiectelor aflate in curs de derulare/derulate pe tema prevenirii si gestionarii deseurilor.

Obligatia intocmirii acestor programe este prevazuta in Legea 211 din 2011 privind regimul deseurilor: “persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala, avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa intocmeasca si sa implementeze, incepand cu anul 2012, un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activittaea propie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor, si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor”.

Reducerea cantitatilor de deseuri rezultate din activitatea proprie poate fi realizata prin adoptarea unor masuri, cum ar fi:

• achizitionarea de produse/materiale care genereaza cantitati mici de deseuri;

• achizitia de produse ambalate in recipiente mai mari;

• achizitia de produse ambalate in materiale usor reciclabile / refolosibile;

• reutilizarea ambalajelor produselor achizitionare pentru ambalare/reambalare produselor livrate la clienti;

• utilizarea de metode si echipamente moderne ce nu genereaza deseuri periculoase;

• utilizarea eficienta a resurselor;

• instruirea angajatilor;

• respectarea ierarhiei deseurilor, incepand cu incurajarea repararii produselor defecte;

Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu!

La data de 27 iunie 2018, s-a publicat Legea nr. 143/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în Monitorul Oficial nr. 530 / 27.06.2018

Principalele aspecte semnalate:

 • Se modifică data de aplicare a contribuţiilor la Fondul pentru mediu pentru operatorii economici care introduc pe piața națională EEE, respectiv B&A, pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de colectare. Obligația de plată a acestei contribuții survine de la data de 1 ianuarie 2020.
 • Se menţine obligaţia de plată pentru diferenţa dintre cantităţile de EEE (B&A)declarate ca fiind introduse pe piață și cantitățile constatate de AFM ca fiind introduse pe piața națională, aceasta fiind în vigoare de la data de 1 ianuarie 2017
 • Se introduce între programele eligibile pentru finanţare AFM Programul de finanţare a investiţiilor în infrastructura de mediu pentru colectarea selectivă, tratarea şi reciclarea deşeurilor
 • Se definesc obiectivele anuale de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare astfel:

Anul

Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)

Total

din care:

Reciclare

Alte forme de valorificare

2018

35%

minimum 30%

5%

2019

42%

minimum 35%

7%

2020

60%

minimum 50%

10%

Noi modificari ale metodologiei privind modul de calcul al contributiilor, taxelor, penalitatilor si altor sume pe care contribuabilii/platitorii trebuie sa le declare si sa le plateasca la Fondul pentru mediu

Aceste modificari sunt aduse de Ordinul nr. 1503/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, care a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1030 din 28.12.2017.

Registrul naţional al operatorilor economici care desfăşoară activităţi pe teritoriul României şi nu se supun autorizării de mediu, conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Obligatia de inregistrare in acest Registru, intocmit de Agentia Nationala de Protectia Mediului, revine urmatorilor operatori economici:

1) operatorii economici care transportă deşeuri nepericuloase în sistem profesional;
2) comercianţii care nu intră fizic în posesia deşeurilor sau brokerii;
3) operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare;

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor fără a intra fizic în posesia acestora şi deţin autorizaţie de mediu la data intrării în vigoare a Ordinului privind aprobarea Procedurii de înregistrare, sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestui ordin, să notifice autorităţile competente pentru protecţia mediului şi să solicite înregistrarea.

Operatorii economici care desfăşoară şi alte activităţi decât cele de mai sus nu se înscriu în Registru, acestea fiind supuse procedurii de autorizare conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele necesare inregistrarii sunt:

1) cererea de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
2) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse în limba română de un traducător autorizat;
3) declaraţia pe propria răspundere ( Anexa nr. 2 la procedură);
4) dovada achitării tarifului în cuantum de 500 lei .

Numărul de înregistrare în Registru se atribuie in 30 zile de la depunerea documentaţiei complete si este valabil 5 ani.

Noi modificari ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, prin intrarea in vigoare a Legii nr. 166/12.07.2017, care se aplica din 16.07.2017!

Modificare metodologie de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

La sfârşitul anului 2016 a fost modificată Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 578/2006, metodologia de calcul a fost înlocuită cu cea aprobată prin Ordinul nr. 2413/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1064 din 29.12.2016.

Ordinul, astfel modificat, se referă nu numai la modul de calcul al contribuţiilor şi taxelor, dar şi la calcularea penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu.

Mai observăm completarea listei cu noi domenii de aplicare din cele prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Iată la ce se aplică, în noua variantă, metodologia de calcul al al contribuţiilor şi taxelor, calcularea penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu, astfel cum sunt prevăzute în art.9 alin. 1) din ordonanţă, la literele următoare:

1. Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase generatorii deşeurilor, datorată depersoane fizice sau juridice, fiind exceptaţi operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sistemul de apărare;

2. Taxele la Fondul pentru mediu pentru emisiile de poluanţi în atmosferă generate, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare, a căror utilizare afectează factorii de mediu;

3. Operatorii economici utilizatori de terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deşeuri valorificabile au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa reglementată până cel târziu la data de 31 decembrie 2016. Pentru anul 2016, taxele  se declară şi se plătesc până la data de 25 ianuarie 2017.

4. Contribuţia de 2 lei/kg care revine următorilor operatori economici:

 • care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
 • care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională;
 • care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piaţa naţională;
 • care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piaţa naţională.

5. Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională substanţe clasificate ca fiind periculoase pentru mediu au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea acestora. Contribuţia se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

6. Administratorii, respectiv proprietarii de păduri care realizează venituri din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor, au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea de vânzare a acestora.

Contribuţia se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care administratorul, respectiv proprietarul pădurii a vândut masa lemnoasă şi/sau materialele lemnoase obţinute.

7. Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg anvelopă revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării.

8. Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia de a calcula şi de a vira la Fondul pentru mediu o contribuţie de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare înscris în contractele de gestionare. Contribuţia se declară şi se plăteşte anual de persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea pentru anul precedent.

9. Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 100 lei/tonă revine unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Contribuţia se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare.

10. Obligaţia de a calcula şi de a plăti ecotaxa în valoare de 0,1 lei/bucată revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile.

11. Obligaţia de a declara şi de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 0,30 lei/kg aplicată uleiurilor pe bază minerală, semisintetice şi sintetice, cu sau fără adaosuri, revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, începând cu data de 1 ianuarie 2014.

12. Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu penalitatea de 100 euro pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, revine operatorului sau operatorului de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior.

13. Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu suma prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. ţ) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, revine furnizorilor şi producătorilor prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, care au obligaţia de a achiziţiona certificate verzi şi care nu au îndeplinit cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent.

14. Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg revine:

 • operatorilor economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, pentru cantităţile de ambalaje pentru care au preluat responsabilităţile în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
 • operatorilor economici autorizaţi pentru gestionarea anvelopelor uzate, pentru cantităţile de anvelope pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

15. Începând cu 1 ianuarie 2017, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, care fac obiectul domeniului de aplicare al OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de EEE declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională EEE şi cantităţile de EEE constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piaţa naţională. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de EEE corespunzătoare ratelor anuale minime de colectare prevăzute în O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi cantităţile de deşeuri de EEE efectiv colectate.

16. Începând cu data de 1 ianuarie 2017, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili care fac obiectul domeniului de aplicare al HG nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de baterii şi acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili şi cantităţile de baterii şi acumulatori portabili constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piaţa naţională.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute la art. 7 alin. (3) din H.G. nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili efectiv colectate.

17. Începând cu 1 ianuarie 2019, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia datorată de:

 • operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, pentru cantităţile de echipamente electrice şi electronice pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) lit. b) din OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 • operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, pentru cantităţile de baterii şi acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) lit. b) din HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Sursa: legestart.ro

Deschidere sesiune 2015 in Sistemul Integrat de Mediu (SIM)- STATISTICA DESEURILOR

Atentionam operatorii economici ca, in conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deseurilor si ale HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia transmiterii datelor privind evidenta gestiunii deseurilor pentru anul 2015, in aplicatia electronica Statistica deseurilor din cadrul Sistemului Integrat de Mediu.
In functie de activitatile economice desfasurate, operatorii vor completa pentru fiecare punct de lucru chestionarele:
– PRODDES pentru generatorii de deseuri;
– COLECTARE/TRATARE pentru operatorii economici colectori/valorificatori de deseuri;
– TRAT pentru operatorii instalatiilor de tratare deseuri;
– NAMOL pentru operatorii statiilor de epurare orasenesti si industriale;
– MUN pentru operatorii economici care desfasoara activitati de salubritate.
TERMENUL LIMITA: 14.10.2016