Categorie: protectia mediului

VIZA ANUALĂ PENTRU AUTORIZAȚIILE DE MEDIU/ AUTORIZAȚIILE INTEGRATE DE MEDIU

Prin Ordinul nr. 1171/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 967 din 15.11.2018, s-a aprobat Procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Astfel, viza se solicită şi se aplică începând cu anul următor emiterii autorizaţiei de mediu sau autorizaţiei integrate de mediu sau înaintea împlinirii unui an de la obţinerea vizei anuale anterioare.

Autorizaţiile de mediu si autorizaţiile integrate de mediu pentru care nu se obţine viza anuală îşi încetează efectele juridice.

Viza anuală pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu se va aplica de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) sau va fi delegată de către aceasta către Agențiile pentru Protectia Mediului (APM). Pentru activitățile care intră în sfera de competență a Ministerului Mediului și Administrației Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, viza anuală se aplică sau se respinge de către respectivele instituții.

Titularul activității va solicita obţinerea vizei de la autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu, prin depunerea următoarelor documente: cerere, raport anuala de mediu (după caz) și declaraţia pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

După depunerea solicitării, în termen de 10 zile,autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului verifică documentaţia depusă şi stabileşte data verificării amplasamentului.

Dacă în urma verificării amplasamentului nu se constată neconcordanțe se întocmeşte procesul – verbal de verificare a amplasamentului şi, în termen de 3 zile, autoritatea competentă pentru protecţia mediului va emite decizia de aplicare a vizei anuale.

În schimb, dacă se constată neconcordanțe între autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu şi amplasamentul activității, autoritatea competentă pentru protecţia mediului întocmeşte procesul – verbal de verificare a amplasamentului şi acordă un termen de maximum 30 de zile în vederea corelării datelor din teren cu autorizaţia de mediu.

Decizia privind viza anuală se afişează la loc vizibil de către titularul autorizaţiei de mediu/ autorizaţiei integrate de mediu.

Ziua internationala a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE)

Cu toate ca deseurile electrice si electronice (DEEE) au un grad ridicat de reciclabilitate (pana la 90%), putina lume stie ca doar 20% din cantitatea globala generata este efectiv reciclata.

Importanta reciclarii acestor deseuri nu rezulta numai din materialele valoroase ce se pot recupera din aceste deseuri (aur, argint, platina, cupru, fier, aluminiu), dar mai ales din nocivitatea componentelor electrice si electronice ale acestor deseuri, intre care mai cunoscute sunt freonul, PCB, mercurul, nichelul, cadmiul, plumbul sau diversi acizi. Aceste substante si metale grele, odata ajunse in panza freatica, pot provoca grave tulburari si afectiuni ale organismului uman si dauneaza intregului ecosistem.

Din aceste considerente, WEEE Forum a luat initiativa de a organiza, in data de 13 octombrie 2018, prima editie eWaste Day – ziua internationala a deseurilor de echipamente electrice si electronice, eveniment prin care 40 de organizatii din 20 de tari doresc sa aduca in atentia publicului importanta reciclarii DEEE-urilor si sa încurajeze consumatorii sa predea spre reciclare deseurile electrice si electronice proprii, astfel incat rata de reciclare a acestor deseuri sa creasca in viitor

Modificare metodologie de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

La sfârşitul anului 2016 a fost modificată Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 578/2006, metodologia de calcul a fost înlocuită cu cea aprobată prin Ordinul nr. 2413/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1064 din 29.12.2016.

Ordinul, astfel modificat, se referă nu numai la modul de calcul al contribuţiilor şi taxelor, dar şi la calcularea penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu.

Mai observăm completarea listei cu noi domenii de aplicare din cele prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Iată la ce se aplică, în noua variantă, metodologia de calcul al al contribuţiilor şi taxelor, calcularea penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu, astfel cum sunt prevăzute în art.9 alin. 1) din ordonanţă, la literele următoare:

1. Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase generatorii deşeurilor, datorată depersoane fizice sau juridice, fiind exceptaţi operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sistemul de apărare;

2. Taxele la Fondul pentru mediu pentru emisiile de poluanţi în atmosferă generate, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare, a căror utilizare afectează factorii de mediu;

3. Operatorii economici utilizatori de terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deşeuri valorificabile au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa reglementată până cel târziu la data de 31 decembrie 2016. Pentru anul 2016, taxele  se declară şi se plătesc până la data de 25 ianuarie 2017.

4. Contribuţia de 2 lei/kg care revine următorilor operatori economici:

 • care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
 • care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională;
 • care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piaţa naţională;
 • care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piaţa naţională.

5. Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională substanţe clasificate ca fiind periculoase pentru mediu au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea acestora. Contribuţia se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

6. Administratorii, respectiv proprietarii de păduri care realizează venituri din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor, au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea de vânzare a acestora.

Contribuţia se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care administratorul, respectiv proprietarul pădurii a vândut masa lemnoasă şi/sau materialele lemnoase obţinute.

7. Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg anvelopă revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării.

8. Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia de a calcula şi de a vira la Fondul pentru mediu o contribuţie de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare înscris în contractele de gestionare. Contribuţia se declară şi se plăteşte anual de persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea pentru anul precedent.

9. Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 100 lei/tonă revine unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Contribuţia se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare.

10. Obligaţia de a calcula şi de a plăti ecotaxa în valoare de 0,1 lei/bucată revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile.

11. Obligaţia de a declara şi de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 0,30 lei/kg aplicată uleiurilor pe bază minerală, semisintetice şi sintetice, cu sau fără adaosuri, revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, începând cu data de 1 ianuarie 2014.

12. Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu penalitatea de 100 euro pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, revine operatorului sau operatorului de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior.

13. Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu suma prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. ţ) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, revine furnizorilor şi producătorilor prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, care au obligaţia de a achiziţiona certificate verzi şi care nu au îndeplinit cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent.

14. Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg revine:

 • operatorilor economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, pentru cantităţile de ambalaje pentru care au preluat responsabilităţile în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
 • operatorilor economici autorizaţi pentru gestionarea anvelopelor uzate, pentru cantităţile de anvelope pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

15. Începând cu 1 ianuarie 2017, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, care fac obiectul domeniului de aplicare al OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de EEE declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională EEE şi cantităţile de EEE constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piaţa naţională. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de EEE corespunzătoare ratelor anuale minime de colectare prevăzute în O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi cantităţile de deşeuri de EEE efectiv colectate.

16. Începând cu data de 1 ianuarie 2017, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili care fac obiectul domeniului de aplicare al HG nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de baterii şi acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili şi cantităţile de baterii şi acumulatori portabili constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piaţa naţională.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute la art. 7 alin. (3) din H.G. nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili efectiv colectate.

17. Începând cu 1 ianuarie 2019, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia datorată de:

 • operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, pentru cantităţile de echipamente electrice şi electronice pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) lit. b) din OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 • operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, pentru cantităţile de baterii şi acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) lit. b) din HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Sursa: legestart.ro

Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje in Sistemul Integrat de Mediu- sesiunea 2014

Operatorii economici care nu au avut incheiate contracte privind transferul de responsabilitate (privind indeplinirea obiectivelor de valorificare prin reciclare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie) cu una din O.T.R.-urile care detin licenta de operare sau cei care nu au acoperit intreg anul 2014 prin astfel de contracte, au obligatia de raportare in SIM a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, conform legislatiei in vigoare.
Termenul limita de raportare este 31.03.2016.

Ec. Mediu Voinea Georgiana

NOU! Referitor gestiunea ambalajelor/deseurilor de ambalaje!Publicarea Legii nr.249/2015!

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din 30 octombrie 2015 si ABROGA Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta lege este aplicabila pentru toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Astfel sunt stabilite obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel național:
a) valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje;
b) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje
Valorile obiectivelor prevăzute la lit. b) de mai sus, sunt următoarele:
a) 0% din greutate pentru sticlă;
b) 0% din greutate pentru hârtie/carton;
c) 50% din greutate pentru metal;
d) 15% din greutate pentru lemn;
e) 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.

Operatorii economici trebuie să asigure gestionarea ambalajelor devenite deșeuri pe teritoriul național astfel incat sa indeplineasca obiectivele de valorificare sau incinerare cu valorificare de energie.

Operatorii economici care au obligatiile de mai sus, sunt:
a) operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceștia le introduc pe piața națională;
b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piață;
c) operatorii economici care introduc pe piață ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje;
d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.

Obiectivele se pot realiza:
a) individual, pentru deșeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piața națională;
b) prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

Operatorii economici care nu reusesc, intr-un an, sa isi indeplineasca individual obiectivele stabilite de prezenta lege sunt obligati sa isi indeplineasca responsabilitatile prin intermediul unui operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. Sursa: Legea nr. 249/2015
Ec. Mediu Georgiana Voinea

Mare atentie la deseurile generate/ detinute! Amenzile pot ajunge pana la 40.000 de lei pentru nereguli legate de gestionarea deseurilor in cadrul companiei dvs.!

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, prevede amenzi intre 15.000 si 40.000 de lei pentru neconformitati legate de gestionarea deseurilor.

Aceste amenzi va privesc in mod direct, indiferent ca sunteti companie privata, ONG sau institutie publica, si asta deoarece, conform definitiilor din Anexa 1 a acestei legi, produceti deseuri (orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce) sau va incadrati la categoria detinator de deseuri (producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora).

Nu incercati sa va pacaliti singuri, considerand ca din activitatea dvs. nu rezulta deseuri sau nu rezulta cantitati mari de deseuri. Prevederile Legii 211/2011 se aplica tuturor agentilor economici, in mod egal, indiferent de activitatea desfasurata, de tipurile de deseuri sau de  cantitatile rezultate.

Legislatia privind gestionarea deseurilor este extrem de complexa, fiind vorba despre mai multe acte normative, nu numai despre Legea nr. 211/2011, spre exemplu:

• HG 621/2005, privind deseurile din ambalaje
• HG 1037/2010, privind deseurile din echipamente electrice si electronice
• HG 1132/2008, privind deseurile din baterii si acumulatori
• HG 235/2007, privind deseurile din uleiuri uzate
• HG 349/2005, privind depozitarea deseurilor

Si asta nu e tot. Acestor acte normative li se adauga multe altele, inclusiv tot felul de regulamente si decizii, fapt care face din administrarea deseurilor o chestiune foarte laborioasa si foarte riscanta, date fiind amenzile uriase.

Obligatii si amenzi prevazute de legislatia in vigoare:

1. sunteti obligat sa numiti un responsabil cu managementul deseurilor, instruit in acest sens (in caz contrar, amenda 15.000-30.000 de lei);

2. sunteti obligat sa clasificati deseurile pe care le produceti, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deseuri (amenda 15.000-30.000 de lei);

3. sunteti obligat sa colectati separat deseurile din hartie, metal, plastic si sticla (amenda 20.000-40.000 de lei);

4. sunteti obligat sa predati separat deseurile din baterii si acumulatori, in vederea reciclarii (amenda 5.000-7.500 de lei);

5. sunteti obligat sa colectati separat, sa stocati si sa predati in vederea reciclarii uleiurile uzate (amenda 7.500-10.000 de lei);

4. sunteti obligat sa aveti contract cu un colector autorizat pentru fiecare dintre categoriile de deseuri pe care le generati;

5. sunteti obligat sa mentineti evidenta lunara a deseurilor (chiar daca e pe zero!) si sa depuneti un raport anual centralizator la Agentia de Protectia Mediului de care apartineti;
Deasemeni, sunt interzise:

• abandonarea deseurilor (amenda 20.000-40.000 de lei)

• eliminarea deseurilor din baterii amestecate cu cele menajere (amenda 25.000-30.000 de lei)

• eliminarea deseurilor electrice prin depozitare finala (amenda 5.000-10.000 de lei)

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se realizeaza, dupa caz, de comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, precum si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.(sursa ANPM, fiscalitatea.ro).

Lansarea aplicatiei SIGUREC- ofera acces la serviciul de preluare a deseurilor de acasa! Andreea Marin sustine reciclarea! RECICLEAZA SI TU!

Green Group a lansat astazi aplicatia SIGUREC pentru smartphone si tabletă, disponibila pe sistemele de operare iOS si Android (http://www.sigurec.ro/ro/aplicatia-sigurec).
aplicatia SIGUREC vine în ajutorul celor care doresc sa trimita deseurile la reciclare, oferindu-le acces la serviciul de colectare din fata casei, SIGUREC MOBIL. Utilizatorii acestui serviciu sunt recompensati pe loc cu vouchere de reducere la cumparaturi.

Totodată, aplicatia ofera posibilitatea sa:

• inregistrezi si monitorizezi performantele de colectare, prin scanarea voucherelor eliberate de oricare dintre sistemele inteligente de colectare SIGUREC.

• calculezi cantitatea de CO2 salvata prin sortarea si trimiterea deseurilor spre reciclare.

• te inscrii la concursuri cu premii, in functie de performantele de colectare.

SIGUREC, un acronim al expresiei “sigur reciclare” este un proiect al grupului de reciclare Green Group, care a luat naștere in 2013, prin lansarea primei statii automatizate SIGUREC de preluare a reciclabilelor. La momentul de fata, SIGUREC este cea mai moderna solutie de colectare pentru materiale reciclabile, prezenta in parcarile sau in incinta supermarketurilor, in peste 30 de orase din Romania.

Reciclezi, acumulezi puncte si poti fi castigatorul unui premiu: 2000 de seturi de sacose pentru colectarea deseurilor, 15 biciclete Pegas, 3 tablete iPad mini, 2 trotinete electrice E-twow, 2 telefoane iPhone 6 si marele premiu, o masina Toyota Yaris Hybrid.
Concursul de reciclare, se deruleaza in perioada 07 octombrie 2015 – 31 martie 2016.

Ce mai astepti? Recicleaza si tu! Ec. Mediu Georgiana Voinea
Aplicatia Sigurec Sigurec 5 Sigurec 4 Sigurec 7 Sigurec 12

Conferinta Green Report – Circular

Echipa Geoffan a avut onoarea sa participe la Conferinta Circular- cel de-al doilea eveniment din seria de Conferinte Green Report din 2015, organizate in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.

Conferinta Green Report „CIRCULAR“ a avut ca speakeri nume remarcabile, precum: presedintele Comisiei de Mediu, Sanatate Publica si Siguranta Alimentara a Parlamentului European, Giovanni LA VIA; ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Gratiela Gavrilescu; presedintele Comisiei pentru Mediu si Echilibru Ecologic a Parlamentului Romaniei, Carmen Moldovan; primarul municipiului Oradea si presedintele executiv al Asociatiei Municipiilor din Romania, Ilie Bolojan; reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei, ai autoritatilor cu rol in domeniul protectiei mediului si ai mediului de business, companiilor generatoare de deseuri, dar si ai celor implicate in procesele de salubritate, colectaresi reciclare.

De subliniat este faptul ca, nu a fost prezent niciun reprezentant al Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, cu toate ca organizatorii au primit confirmare de participare din partea Ministrului Economiei.

Tema acestei conferinte a fost economia circulara, un concept care imbina armonios componenta de business cu cea sociala.

Ideea de baza a economiei circulare este de a reduce consumul de energie si materii prime prin integrarea deseurilor rezultate in spirala ciclica a utilizarii. Cu alte cuvinte, deseurile sunt vazute ca resurse, iar procesele industriale se concentreaza pe re-folosirea, recuperarea sau reciclarea materialelor si a produselor existente. Vazute din aceasta perspectiva deseurile nu mai constituie cost ci valoare adaugata.

Conferinta “Circular” a avut ca obiective:

 • identificarea cailor de imbunatatire a managementului deseurilor, prin elaborarea unui Plan National coerent si viabil;
 • dezbaterea posibilitatilor de crestere a tintelor de reciclare;
 • discutarea masurilor pentru oprirea exportului deseurilor de calitate;
 • stabilirea pasilor pentru implementarea unor campanii ample de constientizare la nivelul populatiei in ceea ce priveste colectarea deseurilor;
 • cresterea transparentei in sistemul de control si in cel al elaborarii rapoartelor de mediu;
  prezentarea unor modele de succes in ceea ce priveste implementarea principiilor economiei circulare.

Pana in 2020, statele europene trebuie sa recicleze cel putin 50% din cantitatea de deseuri municipale si cel putin 70 % din cantitatea de deseuri de constructii. In Romania, reciclam in acest moment mai putin de 3% din cantitatea de deseuri municipale.

Pentru a putea indeplini acest obiectiv este primordial ca fiecare veriga din acest lant sa constientizeze necesitatea colectarii selective, a reciclarii, recuperarii si reutilizarii deseurilor generate.

Haideti sa privim deseurile dintr-un alt unghi si sa intelegem ca protectia mediului nu inseamna doar cost ci si valoare adaugata!

Ec. Mediu Georgiana Voinea

Atentie! Raportare privind gestionarea uleiurilor uzate in SIM sesiunea anul 2013!

Atentionam toti operatorii:

 1. AGENTII ECONOMICI CARE INTRODUC PE PIATA ULEIURI;
 2. IMPORTATORII DE ULEIURI,
 3. GENERATORII DE ULEIURI UZATE;
 4. COLECTORII DE ULEIURI UZATE;
 5. AGENTII ECONOMICI VALORIFICATORI/ELIMINATORI DE ULEIURI UZATE

ca s-a deschis sesiunea 2013 in SIM ( sistemul integrat de mediu) domeniul ULEIURI UZATE.

Astfel, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate,toti operatorii enumerati la punctele 1-6 trebuie sa asigure introducerea datelor si a informatiilor corespunzatoare anului 2013 in baza de date aferente aplicatiei Uleiuri Uzate dezvoltata in cadrul proiectului SIM – Sistemul Integrat de Mediu.

Operatorii economici care nu sunt inregistrati vor trebui sa se inregistreze in Sistemul Integrat de Mediu (SIM) accesand link-ul http://raportare.anpm.ro, prin completarea chestionarului e FORM.In urma aprobarii acesteia veti primi dreptul de acces(  nume de utilizator – user name si  parola).

Chestionarele completate on-line vor fi verificate si aprobate de catre personalul A.P.M.Bucuresti.
Operatorii economici care au transmis pana la aceasta data raportarea privind uleiul uzat pentru anul 2013 (in formatul pe hartie), care au infiintate firme in acest an trebuie sa parcurga si ei aceasta noua procedura
de raportare in SIM (fiind deschisa sesiunea de raportare a datelor doar pentru anul 2013).

ATENTIE! Termenul limita de inscriere a datelor in SIM sesiunea 2013 este de 15.09.2015.

Control Garda de Mediu – ce documente au solicitat la verificarea activitatii unui bar?

Zilele trecute, inspectorii de la Garda de Mediu au fost in control la unul dintre beneficiarii nostrii, care desfasoara activitati de servire a bauturilor.
Controlul a vizat in special modul de gestiune a deseurilor rezultate din activitate.
Aspecte/documente solicitate si verificate:
– certificat constatator;
– certificat de inregistrare;
– act detinere spatiu + contracte furnizare utilitati ( in special apa-canal);
– modul de colectare al deseurilor (daca se face colectare selectiva pe tipuri si coduri de deseuri, daca au fost codificate corect deseurile, daca in europubelele cu un anume cod de deseu sunt si deseuri care nu se incadreaza pe codul respectiv, amenajarea spatiului de stocare temporara);
– contracte incheiate cu operatori autorizati pentru colectarea/valorificarea/eliminarea deseurilor ( atentie au fost solicitate contracte care sa specifice clar codurile de deseuri pentru toate tipurile de deseuri generate din activitate);
– documente justificative privind predarea deseurilor rezultate din activitatea societatii ( trebuie sa pastrati toate documentele pe care vi le dau operatorii de salubritate la ridicarea deseurilor, iar daca nu vi le dau neaparat sa le solicitati);
– evidenta gestiunii deseurilor pe anul 2014;
– evidenta gestiunii deseurilor pe anul 2015 completata la zi;
– dovada raportarii catre Agentia de Protectia Mediului a datelor privind evidenta deseurilor pe anul 2014;
– act de reglementare dpdv al protectiei mediului, respectiv autorizatia de mediu ( desi codul caen 5630 nu se autorizeaza, la recomandarea noastra, le obtinusem negatie de la APM).

Acesta e un caz fericit, intrucat in urma controlului proprietarul nu a primit nicio amenda.
Daca doriti sa nu aveti emotii la controlul comisarilor Garzii de Mediu va recomandam sa tineti cont obligatiile dvs. in ceea ce priveste protectia mediului.