Autorizatii-Avize de mediu

Scopul nostru este realizarea unui parcurs cat mai simplu si rapid pentru obtinerea actelor de reglementare, in vederea micsorarii timpilor de depunere/ridicare a documentatiilor necesare si de eliminare a timpului pierdut la cozi.

La obtinerea tuturor actelor de reglementare, va asiguram:

 • realizarea si depunerea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiei de mediu, in conformitate cu legislatia in vigoare, intr-un timp cât mai scurt si cu costuri minime;
 • ridicarea actelor de reglementare de la autoritatea de mediu;
 • incarcarea documentelor in format electronic in SIM;
 • mentinerea legaturii cu autoritatile de mediu;
 • reprezentarea in sedintele CAT;
 • eliminarea timpilor morti in procesul de avizare si autorizare prin intocmirea corecta a documentatiilor depuse, cat si optimizarea depunerii si ridicarii acestora, prin urmarirea lor pe tot parcursul procesului de avizare/autorizare.

Acord preluare ape uzate (Accept de evacuare)

Solicitarea si obtinerea Acordului de preluare (Accept de evacuare) este
obligatorie pentru toti operatorii economici care au incheiat contract de prestari
servicii cu Apa Nova Bucuresti S.A. Acesta este un document emis de Apa Nova Bucuresti S.A. care va permite evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare sau in statiile de epurare, cu obligatia respectarii normelor si normativelor in vigoare cu privire la conditiile si calitatea apelor evacuate.

Pentru obtinerea si/sau prelungirea Acordului de preluare intocmim:

 • Memoriul tehnic conform Ord. 799/2012 si Ord. 873/2012;
 • Planul de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale ( potrivit
  prevederilor Ordinului M.A.P.P.M. nr.278/1997 );

Acordul de evacuare ( Accept de evacuare) se emite cu sau fara program de conformare.

– actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii,conform prevederilor art.2 din OUG nr. 195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului.

Documentul este emis in scopul cunoasterii impactului asupra mediului de catre partile implicate in tranzactie si asumarii responsabilitatilor privind protectia mediului.

Pentru obtinerea avizelor de mediu, intocmim:

 • Notificari;
 • Bilant de mediu nivel 0, Bilant de mediu nivel I, Bilant de mediu II pentru stabilirea obligatiilor de mediu;
 • Memorii tehnice pentru planuri si programe;
 • Rapoarte de mediu;
 • Studii tip Due Diligence – pentru stabilirea obligatiilor de mediu la preluarea unui amplasament;

Valabilitate: pe toata perioada punerii in aplicare a planului sau programului.

– actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Pentru obtinerea acordurilor de mediu, intocmim:

 • Notificari;
 • Memorii tehnice;
 • Studii de evaluare a impactului;
 • Programe de monitorizare;

Valabilitate – Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

– actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune.

Desfasurarea activitatilor existente precum si inceperea activitatilor noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului se realizează numai in baza autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.

In situatiile in care intervin modificari de fond a datelor care au stat la baza emiterii acesteia, titularul activitatii are obligatia de a transmite modificarile catre autoritatea competenta pentru protectia mediului si de a solicita revizuirea autorizatiei de mediu. Autoritatea competenta pentru protectia mediului emite o autorizatie de mediu revizuita, caz in care aceasta isi pastreaza durata de valabilitate a autorizatiei de mediu initiale, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizatii de mediu.

Pentru obtinerea autorizatiilor de mediu, intocmim:

 • Fisa de prezentare si declaratie, conform Ord. 1798/ 2007;
 • Bilant de mediu de nivel 0, I, II;
 • Programe de conformare si monitorizare;
 • Formular de solicitare, conform Ord. 818/2003 modificat si completat de Ord.1158/2005, completat cu Ordinul 3970/2012;

Valabilitate– potrivit OUG nr.195/2005 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare – Autorizatia de mediu este valabila 5 ani.

Autorizatia integrata de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, cu informarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii, care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii; autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator.

Lista activitatilor care intra sub incidenta DIRECTIVEI 2010/75/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea si controlul integrat al poluarii) si pentru functionarea carora este necesara obtinerea autorizatiei integrate de mediu este data in Anexa 1 a Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale.

Pe perioada de valabilitate a Autorizatiei Integrate de Mediu, in situatiile in care apar modificari la nivelul instalatiei/ activitatii autorizate, titularul/ operatorul obiectivului are obligatia de a transmite modificarile si de a solicita revizuirea acesteia.

Procedura de obtinere a Autorizatiei Integrate de Mediu se realizeaza inainte de punerea in functiune a obiectivului, functionarea acestuia incepând doar dupa emiterea actului de reglementare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.

In vederea obtinerii Autorizatiei integrate de mediu intocmim:

 • formularul de solicitare intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 1 a OM nr. 818/2003;
 • raportul de amplasament intocmit in conformitate cu prevederile Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, aprobat prin OM nr. 36/2004;

Valabilitate– potrivit OUG nr.195/2005 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare – Autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani conf. art.16, alin (2)

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009 privind conditiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanturilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate si studiilor de evaluare adecvata, GEOFFAN EXPERT CONSULT SRL este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 562.