Studii de Mediu

Suntem autorizati de Ministerul Mediului sa elaboram studii pentru protectia mediului, fiind inscrisi in Registrul Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia 562.

ELABORAM TOATE STUDIILE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI! RAPID SI EFICIENT!

Studiile elaborate de catre Geoffan:

 • Raport de mediu;
 • Raport impact de mediu;
 • Bilant de mediu ( nivel 0, I, II);
 • Raport de amplasament;

Raportul de mediu se elaboreaza in cadrul procedurii de Evaluare Strategica de Mediu (ESM) pentru planuri si programe, cunoscuta ca „procedura SEA” ( Strategic Environmental Assessment).Aceasta  procedura se parcurge in vederea obtinerii Avizului de mediu.

Evaluarea de mediu se efectueaza pentru planurile si programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului si pe baza rezultatelor acesteia se emite avizul de mediu.

Se supun evaluarii de mediu toate planurile si programele care se pregatesc pentru urmatoarele domenii:

 • agricultura,
 • silvicultura,
 • pescuit si acvacultura,
 • energie,
 • industrie, inclusiv activitatea de extractie a resurselor minerale,
 • transport,
 • gestionarea deseurilor,
 • gospodarirea apelor,
 • telecomunicatii,
 • turism,
 • dezvoltare regionala,
 • amenajarea teritoriului si urbanism sau utilizarea terenurilor,

Raport de mediu  este parte a documentatiei planurilor sau programelor care identifica, descrie si evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicarii acestora si alternativele lor rationale, luând in considerare obiectivele si aria geografica aferenta si se realizeaza in conformitate cu Anexa nr. 2 – Continutul cadru al raportului de mediu din Hotarârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009 privind conditiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanturilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate si studiilor de evaluare adecvata, GEOFFAN EXPERT CONSULT SRL este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 562

Raportul privind impactul asupra mediului reprezinta documentatia solicitata de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea obtinerii Acordului de mediu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIM sau EIA), pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente  care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului datorita, printre altele,naturii, dimensiunii sau localizarii lor fac obiectul unei solicitari de aprobare de dezvoltare si unei evaluari a impactului lor asupra mediului inaintea emiterii acestei aprobari.

Evaluarea impactului asupra mediului identifica, descrie si evalueaza, in mod corespunzator si pentru fiecare caz, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale unui proiect asupra urmatorilor factori:

 1. a) fiinte umane, fauna si flora;
 2. b) sol, apa, aer, clima si peisaj;
 3. c) bunuri materiale si patrimoniu cultural;
 4. d) interactiunea dintre factorii prevazuti mai sus;

Raportul privind impactul asupra mediului reprezinta documentul care contine informatiile furnizate de titularul proiectului ce trebuie sa includa cel putin urmatoarele aspecte: descrierea proiectului, cuprinzând date referitoare la amplasament, solutii tehnice propuse si marimea proiectului; descrierea masurilor avute in vedere pentru a evita, a reduce si, daca este posibil, a remedia efectele negative semnificative asupra mediului; datele necesare pentru identificarea si evaluarea principalelor efecte pe care proiectul le poate avea asupra mediului; prezentarea generala a principalelor alternative studiate de titularul de proiect,cu indicarea motivelor alegerii sale, avându-se in vedere efectele asupra mediului;

Rapoartele privind impactul asupra mediului se sustin in cadrul Comisiilor de Analiza Tehnica si a dezbaterilor publice (la care participa publicul interesat, reprezentanti ai ONG-urilor, ai autoritatilor publice locale etc).

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009 privind conditiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanturilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate si studiilor de evaluare adecvata, GEOFFAN EXPERT CONSULT SRL este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 562.

Bilantul de mediu este o documentatie elaborata de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, in scopul obtinerii autorizatiei de mediu, care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului

Bilantul de mediu este necesar fie pentru obtinerea autorizatiei de mediu sau reinnoirea acesteia, fie pentru stabilirea obligatiilor de mediu, pentru situatiile care implica schimbarea titularului activitatii, incetarea activitatii, lichidarea si poate fi de mai multe tipuri:

– Bilant de mediu nivel 0 – fisa de verificare continând elemente caracteristice activitatii si care permite autoritatii de mediu competente sa identifice si sa stabileasca necesitatea efectuarii unui bilant de mediu nivel I sau nivel II sau a unei evaluari a riscului, inainte de autorizarea de mediu sau de privatizarea societatii comerciale.

– Bilant de mediu nivel I – studiu de mediu constând din culegere de date si documentare (fara prelevare de probe si fara analize de laborator privind factorii de mediu), care include toate elementele analizei tehnice a aspectelor de mediu pentru luarea unei decizii privind dimensionarea impactului de mediu potential sau efectiv de pe un amplasament.

– Bilant de mediu nivel II – investigatii asupra unui amplasament, efectuate in cadrul unui bilant de mediu, pentru a cuantifica dimensiunea poluarii prin prelevari de probe si analize fizice, chimice sau biologice ale factorilor de mediu.

Cele trei tipuri de bilanturi de mediu (nivel 0, I si II) nu se exclud reciproc si pot fi efectuate consecutiv sau concomitent.

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009 privind conditiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanturilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate si studiilor de evaluare adecvata, GEOFFAN EXPERT CONSULT SRL este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 562.

Raport de amplasament reprezinta o documentatie elaborata in scopul obtinerii autorizatiei integrate de mediu, si are drept scop evidentierea starii amplasamentului, a situatiei poluarii existente inainte de punerea in functiune a instalatiei/instalatiilor supuse autorizarii si ofera un punct de referinta si comparatie la incetarea activitatii.

Raportul de amplasament se va realiza in conformitate cu prevederile Ordinul MAPAM nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, precum si cu cerintele explicite ale autoritatii de mediu competente care coordoneaza derularea procedurii de autorizare.

In cadrul procedurii de obtinere a autorizatiei integrate, societatea noastra poate intocmi si Formularul de solicitare in conformitate cu Anexa nr. 1 a Ordinului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Principalele faze ale culegerii de date si raportare pentru a raspunde cerintelor intocmirii unui raport de amplasament conform cerintelor de prevenire, reducere si control al poluarii sunt:

– Faza 1a : cercetari de birou (documente), recunoastere in teren

– Faza 1b: Cercetari de birou suplimentare, studii, investigare in teren

– Faza 2: Prelevari de probe, investigatii suplimentare

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului mediului nr. 1026/2009 privind conditiile de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor privind impactul asupra mediului, bilanturilor de mediu, rapoartelor de amplasament, rapoartelor de securitate si studiilor de evaluare adecvata, GEOFFAN EXPERT CONSULT SRL este inscrisa in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului la pozitia nr. 562.