Categorie: legislatie

Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu!

La data de 27 iunie 2018, s-a publicat Legea nr. 143/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în Monitorul Oficial nr. 530 / 27.06.2018

Principalele aspecte semnalate:

 • Se modifică data de aplicare a contribuţiilor la Fondul pentru mediu pentru operatorii economici care introduc pe piața națională EEE, respectiv B&A, pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de colectare. Obligația de plată a acestei contribuții survine de la data de 1 ianuarie 2020.
 • Se menţine obligaţia de plată pentru diferenţa dintre cantităţile de EEE (B&A)declarate ca fiind introduse pe piață și cantitățile constatate de AFM ca fiind introduse pe piața națională, aceasta fiind în vigoare de la data de 1 ianuarie 2017
 • Se introduce între programele eligibile pentru finanţare AFM Programul de finanţare a investiţiilor în infrastructura de mediu pentru colectarea selectivă, tratarea şi reciclarea deşeurilor
 • Se definesc obiectivele anuale de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare astfel:

Anul

Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)

Total

din care:

Reciclare

Alte forme de valorificare

2018

35%

minimum 30%

5%

2019

42%

minimum 35%

7%

2020

60%

minimum 50%

10%

Noi modificari ale metodologiei privind modul de calcul al contributiilor, taxelor, penalitatilor si altor sume pe care contribuabilii/platitorii trebuie sa le declare si sa le plateasca la Fondul pentru mediu

Aceste modificari sunt aduse de Ordinul nr. 1503/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, care a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1030 din 28.12.2017.

Registrul naţional al operatorilor economici care desfăşoară activităţi pe teritoriul României şi nu se supun autorizării de mediu, conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

Obligatia de inregistrare in acest Registru, intocmit de Agentia Nationala de Protectia Mediului, revine urmatorilor operatori economici:

1) operatorii economici care transportă deşeuri nepericuloase în sistem profesional;
2) comercianţii care nu intră fizic în posesia deşeurilor sau brokerii;
3) operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare;

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor fără a intra fizic în posesia acestora şi deţin autorizaţie de mediu la data intrării în vigoare a Ordinului privind aprobarea Procedurii de înregistrare, sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestui ordin, să notifice autorităţile competente pentru protecţia mediului şi să solicite înregistrarea.

Operatorii economici care desfăşoară şi alte activităţi decât cele de mai sus nu se înscriu în Registru, acestea fiind supuse procedurii de autorizare conform prevederilor Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Documentele necesare inregistrarii sunt:

1) cererea de înregistrare/reînnoire a înregistrării în Registrul operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
2) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie conformă cu originalul, sau documentele echivalente emise de alte state, traduse în limba română de un traducător autorizat;
3) declaraţia pe propria răspundere ( Anexa nr. 2 la procedură);
4) dovada achitării tarifului în cuantum de 500 lei .

Numărul de înregistrare în Registru se atribuie in 30 zile de la depunerea documentaţiei complete si este valabil 5 ani.

Noi modificari ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, prin intrarea in vigoare a Legii nr. 166/12.07.2017, care se aplica din 16.07.2017!

Modificare metodologie de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

La sfârşitul anului 2016 a fost modificată Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 578/2006, metodologia de calcul a fost înlocuită cu cea aprobată prin Ordinul nr. 2413/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1064 din 29.12.2016.

Ordinul, astfel modificat, se referă nu numai la modul de calcul al contribuţiilor şi taxelor, dar şi la calcularea penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu.

Mai observăm completarea listei cu noi domenii de aplicare din cele prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Iată la ce se aplică, în noua variantă, metodologia de calcul al al contribuţiilor şi taxelor, calcularea penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu, astfel cum sunt prevăzute în art.9 alin. 1) din ordonanţă, la literele următoare:

1. Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase generatorii deşeurilor, datorată depersoane fizice sau juridice, fiind exceptaţi operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sistemul de apărare;

2. Taxele la Fondul pentru mediu pentru emisiile de poluanţi în atmosferă generate, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare, a căror utilizare afectează factorii de mediu;

3. Operatorii economici utilizatori de terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deşeuri valorificabile au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa reglementată până cel târziu la data de 31 decembrie 2016. Pentru anul 2016, taxele  se declară şi se plătesc până la data de 25 ianuarie 2017.

4. Contribuţia de 2 lei/kg care revine următorilor operatori economici:

 • care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
 • care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională;
 • care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piaţa naţională;
 • care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piaţa naţională.

5. Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională substanţe clasificate ca fiind periculoase pentru mediu au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea acestora. Contribuţia se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

6. Administratorii, respectiv proprietarii de păduri care realizează venituri din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor, au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea de vânzare a acestora.

Contribuţia se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care administratorul, respectiv proprietarul pădurii a vândut masa lemnoasă şi/sau materialele lemnoase obţinute.

7. Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg anvelopă revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării.

8. Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia de a calcula şi de a vira la Fondul pentru mediu o contribuţie de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare înscris în contractele de gestionare. Contribuţia se declară şi se plăteşte anual de persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea pentru anul precedent.

9. Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 100 lei/tonă revine unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Contribuţia se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare.

10. Obligaţia de a calcula şi de a plăti ecotaxa în valoare de 0,1 lei/bucată revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile.

11. Obligaţia de a declara şi de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 0,30 lei/kg aplicată uleiurilor pe bază minerală, semisintetice şi sintetice, cu sau fără adaosuri, revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, începând cu data de 1 ianuarie 2014.

12. Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu penalitatea de 100 euro pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, revine operatorului sau operatorului de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior.

13. Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu suma prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. ţ) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, revine furnizorilor şi producătorilor prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, care au obligaţia de a achiziţiona certificate verzi şi care nu au îndeplinit cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent.

14. Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg revine:

 • operatorilor economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, pentru cantităţile de ambalaje pentru care au preluat responsabilităţile în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
 • operatorilor economici autorizaţi pentru gestionarea anvelopelor uzate, pentru cantităţile de anvelope pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

15. Începând cu 1 ianuarie 2017, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, care fac obiectul domeniului de aplicare al OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de EEE declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională EEE şi cantităţile de EEE constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piaţa naţională. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de EEE corespunzătoare ratelor anuale minime de colectare prevăzute în O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi cantităţile de deşeuri de EEE efectiv colectate.

16. Începând cu data de 1 ianuarie 2017, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili care fac obiectul domeniului de aplicare al HG nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de baterii şi acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili şi cantităţile de baterii şi acumulatori portabili constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piaţa naţională.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute la art. 7 alin. (3) din H.G. nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili efectiv colectate.

17. Începând cu 1 ianuarie 2019, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia datorată de:

 • operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, pentru cantităţile de echipamente electrice şi electronice pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) lit. b) din OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 • operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, pentru cantităţile de baterii şi acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) lit. b) din HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Sursa: legestart.ro

Raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje in Sistemul Integrat de Mediu- sesiunea 2014

Operatorii economici care nu au avut incheiate contracte privind transferul de responsabilitate (privind indeplinirea obiectivelor de valorificare prin reciclare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie) cu una din O.T.R.-urile care detin licenta de operare sau cei care nu au acoperit intreg anul 2014 prin astfel de contracte, au obligatia de raportare in SIM a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, conform legislatiei in vigoare.
Termenul limita de raportare este 31.03.2016.

Ec. Mediu Voinea Georgiana

Obligatia de Raportare in Sistemul Integrat de Mediu a datelor statistice privind gestiunea deseurilor- Sesiunea de raportare 2014.Termen limita 31.01.2016

Atentionam operatorii economici cu privire la obligatia de Raportare in Sistemul Integrat de Mediu a datelor statistice privind gestiunea deseurilor- Sesiunea de raportare 2014.Termen limita 31.01.2016

Toti operatorii economici care gestioneaza deseuri industriale, municipale sau asimilabile, periculoase si/sau nepericuloase, au obligatia de a raporta datele statistice privind gestiunea deseurilor Sesiunea de raportare 2014 in Sistemul Integrat de Mediu, conform prevederilor HG nr. 856/2002 art.3, in chestionarul / chestionarele specifice:
Proddes – trebuie completat de catre operatorii generatori de deseuri;
Namol – trebuie completat de catre operatorii economici care detin statii de epurare orasenesti, respectiv industriale, din a caror activitate rezulta namoluri care pot fi utilizate in agricultura;
Mun – trebuie completat de catre operatorii economici care desfasoara activitati de salubritate;
Trat – trebuie completat de catre operatorii economici care detin autorizatie de mediu pentru instalatii de tratare a deseurilor;
Colectare/tratare – trebuie completat de catre toti operatorii economici (inclusiv puncte de lucru) autorizati sa desfasoare activitati sub CAEN Rev.2 38 si 46.77.;

Termen limita: 31.01.2016

NOU! Referitor gestiunea ambalajelor/deseurilor de ambalaje!Publicarea Legii nr.249/2015!

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din 30 octombrie 2015 si ABROGA Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta lege este aplicabila pentru toate ambalajele introduse pe piață, indiferent de materialul din care au fost realizate și de modul lor de utilizare în activitățile economice, comerciale, în gospodăriile populației sau în orice alte activități, precum și toate deșeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Astfel sunt stabilite obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, reciclarea deșeurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel național:
a) valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deșeurilor de ambalaje;
b) reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje
Valorile obiectivelor prevăzute la lit. b) de mai sus, sunt următoarele:
a) 0% din greutate pentru sticlă;
b) 0% din greutate pentru hârtie/carton;
c) 50% din greutate pentru metal;
d) 15% din greutate pentru lemn;
e) 22,5% din greutate pentru plastic, considerându-se numai materialul reciclat sub formă de plastic.

Operatorii economici trebuie să asigure gestionarea ambalajelor devenite deșeuri pe teritoriul național astfel incat sa indeplineasca obiectivele de valorificare sau incinerare cu valorificare de energie.

Operatorii economici care au obligatiile de mai sus, sunt:
a) operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceștia le introduc pe piața națională;
b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piață;
c) operatorii economici care introduc pe piață ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje;
d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.

Obiectivele se pot realiza:
a) individual, pentru deșeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piața națională;
b) prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.

Operatorii economici care nu reusesc, intr-un an, sa isi indeplineasca individual obiectivele stabilite de prezenta lege sunt obligati sa isi indeplineasca responsabilitatile prin intermediul unui operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. Sursa: Legea nr. 249/2015
Ec. Mediu Georgiana Voinea

Mare atentie la deseurile generate/ detinute! Amenzile pot ajunge pana la 40.000 de lei pentru nereguli legate de gestionarea deseurilor in cadrul companiei dvs.!

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, prevede amenzi intre 15.000 si 40.000 de lei pentru neconformitati legate de gestionarea deseurilor.

Aceste amenzi va privesc in mod direct, indiferent ca sunteti companie privata, ONG sau institutie publica, si asta deoarece, conform definitiilor din Anexa 1 a acestei legi, produceti deseuri (orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce) sau va incadrati la categoria detinator de deseuri (producatorul deseurilor sau persoana fizica ori juridica ce se afla in posesia acestora).

Nu incercati sa va pacaliti singuri, considerand ca din activitatea dvs. nu rezulta deseuri sau nu rezulta cantitati mari de deseuri. Prevederile Legii 211/2011 se aplica tuturor agentilor economici, in mod egal, indiferent de activitatea desfasurata, de tipurile de deseuri sau de  cantitatile rezultate.

Legislatia privind gestionarea deseurilor este extrem de complexa, fiind vorba despre mai multe acte normative, nu numai despre Legea nr. 211/2011, spre exemplu:

• HG 621/2005, privind deseurile din ambalaje
• HG 1037/2010, privind deseurile din echipamente electrice si electronice
• HG 1132/2008, privind deseurile din baterii si acumulatori
• HG 235/2007, privind deseurile din uleiuri uzate
• HG 349/2005, privind depozitarea deseurilor

Si asta nu e tot. Acestor acte normative li se adauga multe altele, inclusiv tot felul de regulamente si decizii, fapt care face din administrarea deseurilor o chestiune foarte laborioasa si foarte riscanta, date fiind amenzile uriase.

Obligatii si amenzi prevazute de legislatia in vigoare:

1. sunteti obligat sa numiti un responsabil cu managementul deseurilor, instruit in acest sens (in caz contrar, amenda 15.000-30.000 de lei);

2. sunteti obligat sa clasificati deseurile pe care le produceti, indiferent de cantitatea lor, conform categoriilor legale din nomenclatorul de deseuri (amenda 15.000-30.000 de lei);

3. sunteti obligat sa colectati separat deseurile din hartie, metal, plastic si sticla (amenda 20.000-40.000 de lei);

4. sunteti obligat sa predati separat deseurile din baterii si acumulatori, in vederea reciclarii (amenda 5.000-7.500 de lei);

5. sunteti obligat sa colectati separat, sa stocati si sa predati in vederea reciclarii uleiurile uzate (amenda 7.500-10.000 de lei);

4. sunteti obligat sa aveti contract cu un colector autorizat pentru fiecare dintre categoriile de deseuri pe care le generati;

5. sunteti obligat sa mentineti evidenta lunara a deseurilor (chiar daca e pe zero!) si sa depuneti un raport anual centralizator la Agentia de Protectia Mediului de care apartineti;
Deasemeni, sunt interzise:

• abandonarea deseurilor (amenda 20.000-40.000 de lei)

• eliminarea deseurilor din baterii amestecate cu cele menajere (amenda 25.000-30.000 de lei)

• eliminarea deseurilor electrice prin depozitare finala (amenda 5.000-10.000 de lei)

Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se realizeaza, dupa caz, de comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, precum si din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.(sursa ANPM, fiscalitatea.ro).

Atentie! Raportare privind gestionarea uleiurilor uzate in SIM sesiunea anul 2013!

Atentionam toti operatorii:

 1. AGENTII ECONOMICI CARE INTRODUC PE PIATA ULEIURI;
 2. IMPORTATORII DE ULEIURI,
 3. GENERATORII DE ULEIURI UZATE;
 4. COLECTORII DE ULEIURI UZATE;
 5. AGENTII ECONOMICI VALORIFICATORI/ELIMINATORI DE ULEIURI UZATE

ca s-a deschis sesiunea 2013 in SIM ( sistemul integrat de mediu) domeniul ULEIURI UZATE.

Astfel, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate,toti operatorii enumerati la punctele 1-6 trebuie sa asigure introducerea datelor si a informatiilor corespunzatoare anului 2013 in baza de date aferente aplicatiei Uleiuri Uzate dezvoltata in cadrul proiectului SIM – Sistemul Integrat de Mediu.

Operatorii economici care nu sunt inregistrati vor trebui sa se inregistreze in Sistemul Integrat de Mediu (SIM) accesand link-ul http://raportare.anpm.ro, prin completarea chestionarului e FORM.In urma aprobarii acesteia veti primi dreptul de acces(  nume de utilizator – user name si  parola).

Chestionarele completate on-line vor fi verificate si aprobate de catre personalul A.P.M.Bucuresti.
Operatorii economici care au transmis pana la aceasta data raportarea privind uleiul uzat pentru anul 2013 (in formatul pe hartie), care au infiintate firme in acest an trebuie sa parcurga si ei aceasta noua procedura
de raportare in SIM (fiind deschisa sesiunea de raportare a datelor doar pentru anul 2013).

ATENTIE! Termenul limita de inscriere a datelor in SIM sesiunea 2013 este de 15.09.2015.