Categorie: Obligatii Fondul pentru Mediu

Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu!

La data de 27 iunie 2018, s-a publicat Legea nr. 143/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, în Monitorul Oficial nr. 530 / 27.06.2018

Principalele aspecte semnalate:

 • Se modifică data de aplicare a contribuţiilor la Fondul pentru mediu pentru operatorii economici care introduc pe piața națională EEE, respectiv B&A, pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de colectare. Obligația de plată a acestei contribuții survine de la data de 1 ianuarie 2020.
 • Se menţine obligaţia de plată pentru diferenţa dintre cantităţile de EEE (B&A)declarate ca fiind introduse pe piață și cantitățile constatate de AFM ca fiind introduse pe piața națională, aceasta fiind în vigoare de la data de 1 ianuarie 2017
 • Se introduce între programele eligibile pentru finanţare AFM Programul de finanţare a investiţiilor în infrastructura de mediu pentru colectarea selectivă, tratarea şi reciclarea deşeurilor
 • Se definesc obiectivele anuale de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare astfel:

Anul

Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)

Total

din care:

Reciclare

Alte forme de valorificare

2018

35%

minimum 30%

5%

2019

42%

minimum 35%

7%

2020

60%

minimum 50%

10%

Noi modificari ale metodologiei privind modul de calcul al contributiilor, taxelor, penalitatilor si altor sume pe care contribuabilii/platitorii trebuie sa le declare si sa le plateasca la Fondul pentru mediu

Aceste modificari sunt aduse de Ordinul nr. 1503/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, care a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1030 din 28.12.2017.

Modificare metodologie de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

La sfârşitul anului 2016 a fost modificată Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 578/2006, metodologia de calcul a fost înlocuită cu cea aprobată prin Ordinul nr. 2413/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 1064 din 29.12.2016.

Ordinul, astfel modificat, se referă nu numai la modul de calcul al contribuţiilor şi taxelor, dar şi la calcularea penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu.

Mai observăm completarea listei cu noi domenii de aplicare din cele prevăzute la art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Iată la ce se aplică, în noua variantă, metodologia de calcul al al contribuţiilor şi taxelor, calcularea penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu, astfel cum sunt prevăzute în art.9 alin. 1) din ordonanţă, la literele următoare:

1. Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase generatorii deşeurilor, datorată depersoane fizice sau juridice, fiind exceptaţi operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase provenite din sistemul de apărare;

2. Taxele la Fondul pentru mediu pentru emisiile de poluanţi în atmosferă generate, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare, a căror utilizare afectează factorii de mediu;

3. Operatorii economici utilizatori de terenuri pe care sunt amplasate depozite noi de deşeuri valorificabile au obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu taxa reglementată până cel târziu la data de 31 decembrie 2016. Pentru anul 2016, taxele  se declară şi se plătesc până la data de 25 ianuarie 2017.

4. Contribuţia de 2 lei/kg care revine următorilor operatori economici:

 • care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, pentru ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
 • care ambalează produse ambalate, pentru ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională;
 • care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, pentru respectivele ambalaje distribuite pe piaţa naţională;
 • care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru respectivele ambalaje introduse pe piaţa naţională.

5. Operatorii economici care introduc pe piaţa naţională substanţe clasificate ca fiind periculoase pentru mediu au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea acestora. Contribuţia se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

6. Administratorii, respectiv proprietarii de păduri care realizează venituri din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor, au obligaţia de a calcula şi de a plăti la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2% din valoarea de vânzare a acestora.

Contribuţia se declară şi se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care administratorul, respectiv proprietarul pădurii a vândut masa lemnoasă şi/sau materialele lemnoase obţinute.

7. Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg anvelopă revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării.

8. Gestionarii fondurilor de vânătoare au obligaţia de a calcula şi de a vira la Fondul pentru mediu o contribuţie de 3% din tariful de gestionare a fondurilor de vânătoare înscris în contractele de gestionare. Contribuţia se declară şi se plăteşte anual de persoanele juridice care desfăşoară respectivele activităţi, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfăşurat activitatea pentru anul precedent.

9. Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 100 lei/tonă revine unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. Contribuţia se plăteşte anual numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare.

10. Obligaţia de a calcula şi de a plăti ecotaxa în valoare de 0,1 lei/bucată revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională pungi şi sacoşe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile.

11. Obligaţia de a declara şi de a plăti la Fondul pentru mediu taxa de 0,30 lei/kg aplicată uleiurilor pe bază minerală, semisintetice şi sintetice, cu sau fără adaosuri, revine operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse, începând cu data de 1 ianuarie 2014.

12. Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu penalitatea de 100 euro pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, revine operatorului sau operatorului de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior.

13. Obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu suma prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. ţ) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, revine furnizorilor şi producătorilor prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, care au obligaţia de a achiziţiona certificate verzi şi care nu au îndeplinit cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent.

14. Obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg revine:

 • operatorilor economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, pentru cantităţile de ambalaje pentru care au preluat responsabilităţile în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
 • operatorilor economici autorizaţi pentru gestionarea anvelopelor uzate, pentru cantităţile de anvelope pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

15. Începând cu 1 ianuarie 2017, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE, care fac obiectul domeniului de aplicare al OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.

Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de EEE declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională EEE şi cantităţile de EEE constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piaţa naţională. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de EEE corespunzătoare ratelor anuale minime de colectare prevăzute în O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi cantităţile de deşeuri de EEE efectiv colectate.

16. Începând cu data de 1 ianuarie 2017, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili care fac obiectul domeniului de aplicare al HG nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile de baterii şi acumulatori portabili declarate ca fiind introduse pe piaţa naţională de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili şi cantităţile de baterii şi acumulatori portabili constatate de Administraţia Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piaţa naţională.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuţia se plăteşte anual pentru diferenţa dintre cantităţile corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute la art. 7 alin. (3) din H.G. nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili efectiv colectate.

17. Începând cu 1 ianuarie 2019, obligaţia de a declara la Fondul pentru mediu contribuţia datorată de:

 • operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, pentru cantităţile de echipamente electrice şi electronice pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (6) lit. b) din OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 • operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, pentru cantităţile de baterii şi acumulatori portabili pentru care au preluat responsabilităţile, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) lit. b) din HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Sursa: legestart.ro